Sepetim
0,00
0

Sepetim

 • Sepetinizde ürün bulunmuyor.

Alıcı (tüketici)  mesafeli sözleşmenin kurulmasından önce aşağıdaki bilgilerin tamamı ile ilgili olarak;  açık, anlaşılır şekilde aydınlatılarak,  kullandığı  uzaktan iletişim aracına uygun bir şekilde satıcı veya sağlayıcı tarafından  ilgili mevzuat hükümleri ve tüketici haklarına dair aşağıdaki  hususlarda  bilgilendirilmektedir.

 1. a) Satıcı /Sağlayıcı Unvanı : VİTAUS DIŞ TİCARET

Adres : Çamlık mahallesi. İkbal caddesi. Şeker sokak. No:46. Ümraniye/İstanbul

 1. b) SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN: Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Vergiler Dahil Satış Bedeli (adet x birim fiyat olarak)
 2. c) Ödeme Şekli : Havale/EFT ile ödeme / Kredi Kartı/ Ürün Adı / Adet / Satış Bedeli (KDV dahil toplam)

ç) TESLİMAT:

Teslimat ,anlaşmalı kargo şirketi aracılığı ile, alıcının belirttiği adresinde elden teslim edilecektir. Teslim anında alıcının adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, alıcının ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ya geri iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICI’ya aittir. d) Ödeme teslim ve ifa bilgileri, ürün ödeme sayfasında müşteriye sözleşme içinde belirtilecektir.

 1. e)  CAYMA HAKKI

ALICI,sözleşme konusu ürünün kendisine ve ya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde, malı reddederek cayma hakkına sahiptir. Tüketicinin cayma bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren 10 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Çünkü Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliğin 7. Maddesi uyarınca Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı ve ya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren ondört gün içerisinde malı ve ya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının varolduğunu ve cayma bildiriminin satıcı ve ya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz.

 1. g) GEÇERLİLİK SÜRESİ: İşbu formda yer alan ürün ya da hizmete ilişkin olarak ALICI’ya sunulan tüm bilgiler ve vaatlerin geçerlilik süresi; ¨ KAMPANYALI ÜRÜNLERDE KAMPANYA SÜRESİ İLE SINIRLI OLUP, KAMPANYALI OLMAYAN ÜRÜNLERDE SİPARİŞİN VERİLDİĞİ GÜNKÜ FİYATLA SATILMAYI TAAHHÜDÜ KAPSAR. SİPARİŞ VERİLMEMİŞ İSE GÜNLÜK OLARAK FİYATLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILABİLİR ve ürün bilgilerine ilişkin değişikliklerin yapılması ve yayınlanmasına kadar geçerli olup bugünden sonra satıcı tarafından işbu formda verilen bilgi ve vaatlerle bağlı kalınmadığı ihtar olunur.

ğ) Sözleşme konusunu, sürekli veya dönemsel olarak ifa edilen bir mal veya hizmet ediminin oluşturduğu hallerde bu süre 1 yılı geçemez.

 1. h) Alıcı (tüketici) nin burada akdetmiş olduğu sözleşmeler  tüketici kanunu, mesafeli sözleşmelere dair yönetmelik hükümlerine göre feshedilebilir.

Taraflardan birinin sözleşmedeki yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde diğer tarafın genel hükümlere göre de sözleşmeyi feshetme hakkı vardır.

ı) Talep Ve Åžikayetlerin İletilmesi
: ALICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine ve ya tüketici mahkemesine yapılabilir.

(3) İşbu Ön Bilgi Formu’nda belirtilen bilgiler kullanılan uzaktan iletişim araçlarına uygun olarak ve iyi niyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırım gücünden yoksun ve ya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmektedir.

Ürün sayfalarında görüntülenen ürün resimleri ve özellikleri farklılık gösterebilir.

Bu alışveriş sitesini kullanan ve alışveriş yapan müşterilerimiz  yukarıdaki şartları kabul etmiş varsayılmaktadır.

İşbu Ön Bilgi Formu elektronik ortamda ALICI tarafından okunarak kabul edildikten sonra Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.SİPARİŞ VERİLMESİ HALİNDE MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ AŞAMASINA GEÇİLMİŞ SAYILIR VE MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ AŞAMASINA GEÇİLMESİ HALİNDE ALICI BU ÖN BİLGİLENDİRME FORMUNU ELEKTRONİK ORTAMDA OKUYARAK KABUL ETMİŞ VE  MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ŞARTLARINI DA KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

TÜKETİCİ HAKLARI VE İLGİLİ MEVZUAT 

E-TİCARETE İLİÅžKİN TÜRK MEVZUATI

a- Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

b- Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik

c- 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun

d- İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

e- Elektronik Haberleşme Kanunu

f-  Elektronik İmza Kanunu

TÜKETİCİ HAKLARI

Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile tüketicinin cayma hakkı düzenlenmiş olup, sözkonusu madde aşağıdaki gibidir:

Cayma Hakkı

Madde 7 – (1) Mesafeli sözleşmelerde tüketici, ondört gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmesi yeterlidir.

(2) Cayma hakkı süresi, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde, tüketicinin malı teslim aldığı günden itibaren, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar.

(3) Satıcı veya sağlayıcının 5 inci ve 6 ncı maddelerde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, cayma hakkı süresi üç aydır. Bu süre, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde, tüketicinin malı teslim aldığı günden itibaren, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar. Ancak 5 inci ve 6 ncı maddelerde belirtilen yükümlülüklerin, üç aylık süre içerisinde yerine getirilmesi halinde, birinci fıkrada belirtilen ondört günlük cayma hakkı süresi, söz konusu yükümlülüklerin yerine getirildiği günden itibaren işlemeye başlar. Cayma hakkının kullanıldığına dair irade beyanının bu süre içinde yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmesi yeterlidir.

(4) Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça tüketici, aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz.

 1. a) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmeleri.
 2. b) Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallara ilişkin sözleşmeler.
 3. c) Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tüketici tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

 1. d) Gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 2. e) Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmeler.
 3. f) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

(5) Tüketiciye, borcunun tamamen veya kısmen ifası için, satıcı veya sağlayıcı veya onunla işbirliği içinde olan bir üçüncü kişi tarafından kredi verildiği mesafeli sözleşmelerde, tüketicinin bu maddedeki hükümler dahilin de cayma hakkını kullanması durumunda kredi sözleşmesi de herhangi bir tazminat veya cezai şart ödeme yükümlülüğü söz konusu olmaksızın sona erer. Ancak bunun için cayma bildiriminin kredi verene de yazılı olarak iletilmesi gerekir. Tarafların karşılıklı iade yükümlülükleri saklıdır.

CAYMA HAKKININ KULLANILMASININ SONUÇLARI

Madde 8 – (1) Tüketicinin cayma hakkını kullanması halinde satıcı veya sağlayıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç on gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmek ve yirmi gün içerisinde de malı geri almakla yükümlüdür.

(2) Teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkansız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak değer azalması veya iadenin imkansızlaşması tüketicinin kusurundan kaynaklanıyorsa satıcıya malın değerini veya değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir. Malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalar değer azalması sayılmaz.

6502 SAYILI Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun madde 48/4 de tüketicinin mesafeli satışlarda  cayma hakkı düzenlenmiş olup, sözkonusu madde aşağıdaki gibidir:

Madde 48 – (1) Mesafeli sözleşme, satıcı veya sağlayıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu ana kadar ve kurulduğu an da dahil olmak üzere uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan sözleşmelerdir.

(2) Tüketici, mesafeli sözleşmeyi ya da buna karşılık gelen herhangi bir teklifi kabul etmeden önce ayrıntıları yönetmelikte belirlenen hususlarda ve siparişi onaylandığı takdirde ödeme yükümlülüğü altına gireceği konusunda açık ve anlaşılır şekilde satıcı veya sağlayıcı tarafından bilgilendirilir. Tüketicinin bilgilendirildiğine ilişkin ispat yükü satıcı veya sağlayıcıya aittir.

(3) Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin siparişinin kendisine ulaştığı andan itibaren taahhüt edilen süre içinde edimini yerine getirir. Mal satışlarında bu süre her halükarda otuz günü geçemez. Satıcı veya sağlayıcının bu süre içinde edimini yerine getirmemesi durumunda tüketici sözleşmeyi feshedebilir.

(4) Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Satıcı veya sağlayıcı, cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür. Tüketici, cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirilmezse, cayma hakkını kullanmak için on dört günlük süreyle bağlı değildir. Her halükarda bu süre cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer. Tüketici, cayma hakkı süresi içinde malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.

(5) Oluşturdukları sistem çerçevesinde, uzaktan iletişim araçlarını kullanmak veya kullandırmak suretiyle satıcı veya sağlayıcı adına mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık edenler, bu maddede yer alan hususlardan dolayı satıcı veya sağlayıcı ile yapılan işlemlere ilişkin kayıtları tutmak ve istenilmesi halinde bu bilgileri ilgili kurum, kuruluş ve tüketicilere vermekle yükümlüdür. Ancak bu fıkra kapsamında aracılık edenler, satıcı veya sağlayıcı ile yaptıkları sözleşmeye aykırı fiillerinden dolayı sorumludur.

(6) Mesafeli sözleşmelerde, kapsam dışı sözleşmeler, tüketici ile satıcı ve sağlayıcının hak ve yükümlülükleri, cayma hakkı, bilgilendirme yükümlülüğü, teslimat ile diğer uygulama usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

AYIPLI ÜRÜN :

Tüketici Hukuku anlamında Ayıp; satışa konu olan mal ya da hizmetin taahhüt edilen kriterleri sağlamaması maddi, hukuki ya da teknik anlamda eksik, bozuk olmasıdır.

Ayıp iki türlü olabilir;

Açık Ayıp   : Ürün ya da hizmette ilk anda gözle görülür bir sorunun olduğu durumlarda açık ayıp söz konusudur ve ürünün teslim ya da hizmetin gerçekleşmesi tarihinden  itibaren 30 gün içinde bu ayıbın satıcıya bildirilmesi gereklidir. Ayıp, süresi içinde bildirilmez ise Tüketici ürünü ayıplı haliyle kabul etmiş sayılır. Tüketici süresi içinde bildirim yaparak ayıplı malı iade edip parasını geri alma, malın ayıpsız olanı ile değiştirilmesini isteme, ayıp oranında satış fiyatından indirim ya da ücretsiz onarım isteme haklarına sahip olur. Tabi bu haklardan bir tanesini seçip kullanır. Diğer bir hak ise ayıplı mal nedeniyle başka bir ürün ya da kişinin maddi zarar görmesi halinde buna ilişkin tazminat isteme imkanıdır.

Gizli Ayıp  : Yukarıda da yazılı olduğu üzere açık ayıp ürünü ya da hizmeti ilk gördüğümüz anda anlayabileceğimiz türden kusurlardır. Gizli ayıp ise ilk anda anlaşılamayacak, kullanım sırasında ortaya çıkabilecek kusurlar için kullanılan tabirdir. Bu tür bir ayıp söz konusu ise Tüketici’nin haklarını kullanma süresi ürünün teslimi ya da hizmetin başlamasını müteakip 2 yıldır.

Sitemizde yayınlanan hiçbir yazı veya grafik üçüncü kişiler tarafından yazılı izin olmadan kullanılamaz.

 

Hayat Senin Rengini Seç! Keyifli Alışverişler.